Grundlæggelsen

Bogværket Danmarks Kirker, i daglig tale kaldet Kirkeværket, blev grundlagt i 1927 efter mange års tilløb.

 

Drivkraften bag var Nationalmuseets daværende direktør, Mouritz Mackeprang, tilskyndet af to inspektører ved Museets middelalderafdeling, Chr. Axel Jensen og Poul Nørlund. Igangsættelsen af projektet blev mulig gennem støtte fra Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet, og historikeren Victor Hermansen blev ansat som sekretær.

 

I 1933 udkom det første hæfte med beskrivelser af købstadskirker i Præstø Amt.

Forhistorien

I 1873 indledte Nationalmuseet systematiske berejsninger af landets gamle herreder. Det betød, at der omkring århundredeskiftet fandtes beskrivelser af ca. 2/3 af landets kirker i Museets arkiv, om end af meget forskellig kvalitet. Mackeprang, der tiltrådte som inspektør i 1897, ønskede imidlertid, at der blev udarbejdet langt mere dækkende og systematiske beskrivelser af den skat af historiske minder og viden, som de danske kirker rummer.

 

Inspirationen til værket Danmarks Kirker kom blandt andet fra de tyske Bau- und Kunstdenkmäler, der var udkommet siden 1880'erne med beskrivelser af kirker, herregårde og købstadhuse m.m. Men særligt grundlæggelsen af værket Sveriges Kyrkor, hvis første hæfte blev udgivet i 1912, tilskyndede Mackeprang til at arbejde for en dansk pendant. Også i Norge og Finland gik man med lignende tanker.

 

 

1925-26 udformedes de redaktionsprincipper, som stadig ligger til grund for kirkebeskrivelserne.