Kirkerne i Nyborg. Nyere kirker, kirkegårde, †kirker

Svendborg Amt, hefte 13

112 sider, illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-408-3012-5

Køb heftet

Kirkerne i Nyborg Statsfængsel, Steensgårds Kirke

Den nuværende kirke er fængslets femte kirke. Ved fængslets opførelse i 1913 i byens vestlige udkant indrettedes et kirkerum i begge dets fløje, nordfløjens til kvinder (kirke 1) og sydfløjens til mænd (kirke 2). Kirke 1 blev hurtigt nedlagt, mens kirke 2 i 1923 blev afløst af en selvstændig, nyopført bygning (kirke 3). Såvel de to første kirker som kirke 3 var amfiteatralsk indrettet med fangerne siddende i lukkede skabsstole, så de ikke kunne have kontakt med hinanden under gudstjenesten. Da kirke 3 i 1970'erne var blevet for stor i forhold til behovet, indrettede man et mindre kirkerum i et tidligere skrædderdepot tæt ved ringmuren (kirke 4). Det nuværende kirkerum indrettedes i 2004 i fængslets midterfløj.

 

De to første kirker blev stort set ens udstyret med inventar, bl.a. altertavler og døbefonte i skønvirkestil. Flere inventarstykker er siden foræret til andre fængselskirker, men den ene døbefont anvendes endnu i den nuværende kirke sammen med det tilhørende dåbsfad og -kande. Altersølvet tilhørte oprindelig Børnehusets Kirke i København.

Stella Maris Kirke, romersk-katolsk

Den katolske menighed har været i Nyborg siden 1907, hvor de bl.a. etablerede et privatkapel. Den nuværende kirke blev indviet 1928 og er opført i nyromanske stilformer efter tegninger af arkitekt J. Tidemand-Dal i rød tegl og med tegltag. Den har glasmalerier udført af A. van Doorne og kalkmalerier af Jan Huet, begge Belgien. Hovedparten af inventaret er af nyere dato, men døbefonten og stolestaderne stammer fra opførelsestidspunktet.

Kirkegårdene i Nyborg

Der er to kirkegårde i Nyborg, Nyborg Kirkegård, som blev indviet i 1818, og Nyborg Assistenskirkegård, der indviedes 1928. Nyborg Kirkegård, der muligvis kan føres tilbage helt til 1200-tallet, er gradvist udvidet på det gamle fæstningsterræn, der viser sig som en vinkelformet gennembrydning i anlægget. På kirkegården findes bl.a. flere monumenter af støbejern fra midten af 1800-tallet og et fællesmonument for faldne i de slesvigske krige. På Assistenskirkegården er der monumenter ofre fra Anden Verdenskrig, bl.a. tyske soldater og flygtninge samt engelske flyvere.

Gammelkirken og Kapellet på kirkegården

Et af de mange nye resultater er lokaliseringen af Gammelkirken til den stadig ibrugværende Nyborg Kirkegård. Det er nu fastslået, at den tidligere fejlagtige placering af kirken skyldes en fejllæsning af et mageskiftebrev fra 1505. Efter kirkens nedlæggelse formentlig i anden halvdel af 1500-tallet kunne det se ud, som om brugen af kirkegården ved denne er fortsat. I den ældste kendte omtale af det kapel, der 1604 blev bygget uden for byen, blev det oplyst, at kapellet blev opført på de fattiges kirkegård, dvs. på en eksisterende kirkegård. Heraf kan udledes, at der var en kirkegård før kapellets opførelse, hvilket sandsynligvis var Gammelkirkens kirkegård, der fortsat var i brug, ligesom kapellet kan være opført på Gammelkirkens grund. Kapellet blev nedlagt allerede 1665, da det lå i vejen for fæstningens udbygning. 

Kapellet på Nyborg Slot

Der kendes ingen middelalderlige oplysninger om et kapel på Nyborg Slot, om end der sandsynligvis har været et sådant. Efter Christian III’s bygningsarbejder på slottet i midten af 1500-tallet kan kapellet lokaliseres til det rum i den bevarede vestfløj, der i dag betegnes »Danehofsalen«. Det er således sandsynligt, at dette rum først er indrettet som slotskapel i forbindelse med Christian III’s omfattende ombygningsarbejder på Nyborg Slot. Hermed bliver kapellet sandsynligvis det næstældste kendte kirkerum, indrettet med henblik på lutheransk gudstjeneste blot et par år efter Christian III’s kapel på Koldinghus. Inventaret kendes kun fra kortfattede beskrivelser fra årtierne o. 1600, og intet af det er bevaret.

Hermon, kirkesalen på Hotel Nyborg Strand

Ved Hotel Nyborg Strand, som i 1912 blev købt som "A/S Missions Kurstedet Nyborg Strand", blev der opført et toetages korsformet mødehus "Hermon" i nybarok stil efter tegninger af arkitekt Aug. Colding. Efter en ombygning i 1930’erne efter tegninger ved arkitekt Carl Möller tilføjedes en korbygning, og bygningen indviedes som en egentlig kirkesal, så der herefter kunne afholdes gudstjenester. Under krigen lejede forsvarsministeriet hotellet til kaserne. Natten til den 29. aug. 1943 stormede tyskerne stedet, Hermon blev brændt af og fuldstændig ødelagt. 

Hjulbys nedlagte middelalderkirke

Hjulby kendes fra skriftlige kilder fra 1180’erne, og byen var i alt fald fra den tidlige middelalder krongods. Der var sandsynligvis også en kongsgård, hvor ovenfornævnte dokumenter formentlig blev skrevet. I middelalderen var der tillige en kirke, den i 1555 nedlagte Hjulby Kirke, som kendes fra en række skriftlige kilder. I 1997 gennemførte Odense Bys Museer en lille arkæologisk undersøgelse, hvorved kirkegården og kirkebygningen blev nærmere lokaliseret øst-sydøst for den eksisterende landsby Hjulby.

Hjulby Kirke

Den nuværende kirke er opført 1883 efter tegninger ved arkitekt V. Tvede som en filialkirke til Nyborg Kirke og er rejst på et højdedrag i den østlige udkant af det nuværende Hjulby. Kirken er opført af røde teglsten og består af skib, hvortil knytter sig et kor i øst og et tårn med to sidebygninger i vest. Størstedelen af inventaret stammer fra 1883. En undtagelse er døbefonten, som blev udført 1876 af billedhugger Niels Herman Bondrup, København, efter tegning af V. Tvede, til Nyborg Vor Frue Kirke. Den blev flyttet til Hjulby Kirke efter restaureringen af Vor Frue 1971-72.