Kirkerne i Ollerup, Kirkeby, Stenstrup, Lunde

Svendborg Amt, hæfte 19-20

208 sider, illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-408-3177-1

Køb hæftet

Kirkerne i Ollerup, Kirkeby, Stenstrup og Lunde

Bogen om de sydfynske landsbykirker i Ollerup, Kirkeby, Stenstrup og Lunde er udgivet af Nationalmuseet i april 2019. Den indeholder fyldige beskrivelser af kirkernes bygningshistorie og inventar og er rigt illustreret.

Eftermiddelalderlige ombygninger

I alle kirkerne skete der større ombygninger efter middelalderen. Både Stenstrup og Lunde fik tilføjet tårne i henholdsvis 1600-01 og 16-1700-tallet. I anden halvdel af 1800-tallet gennemgik kirkerne istandsættelser, som efterlod dem noget forskellige. Værst gik det ud over Lunde Kirke, der blev revet helt ned i 1852 og erstattet af en ny historicistisk bygning. I Kirkeby blev tårnet fornyet, men det nye er stort set identisk med det senmiddelalderlige. I Ollerup og Stenstrup blev murene overpudset med cement både ude og inde, så alle bygningsspor blev skjult. Først i midten af 1900-tallet blev cementpudsen banket af udvendigt på Ollerup Kirke og indvendigt i Stenstrup, så ældre detaljer igen blev synlige. 

Kirkernes bygningshistorier

I det nye hæfte præsenteres fire kirker med forskellige bygningshistorier. De er alle opført som romanske landsbykirker med skib og smallere kor mod øst; kun Stenstrup kirke har haft en apsis mod øst. Byggematerialerne var primært rå kampesten, men i Kirkeby, Stenstrup og Lunde er også benyttet tilhuggede granitkvadre. I senmiddelalderen blev kirkerne ombygget flere gange og fik derved forskellige udtryk. Både Ollerup og Stenstrup kirker blev udvidet betragteligt i både øst og vest, men hvor Ollerups nye tilbygninger opførtes i kampesten, blev korudvidelsen i Stenstrup opført i teglsten. Kirkeby Kirke og den middelalderlige Lunde Kirke beholdt deres romanske form, men fik tilføjet våbenhuse og i Kirkeby et tårn mod vest. Ligeledes fik Ollerup et tårn ovenpå vestforlængelsen og et våbenhus mod syd. 

Ingeborg Clausen i Ollerup Kirke

I årene 1925-30 udførte maler og billedhuggeren Ingeborg Clausen, der var gift med præsten i Ollerup og Kirkeby, provst Viggo Balslev Clausen, nyt inventar til Ollerup Kirke. Materialet er teaktræ med enkel, forgyldt ornamentik i et skønvirkeinspireret udtryk. Hendes arbejder omfatter alteret, hvor altermaleriet Julenat regnes blandt maleren Bertha Dorphs hovedværker, præstestolen, orgelfacadens rammeværk, salmenummertavlerne og balustrene i alterskranken samt dørfløjene mellem kirken og våbenhuset. Af ældre inventar er bl.a. bevaret den romanske døbefont og den rigt udsmykkede prædikestol fra 1606. Ingeborg Clausen har desuden tegnet altersølv og syet alterduge til både Ollerup og Kirkeby.

Johannes Kragh i Kirkeby Kirke

Kirkeby Kirkes indre præges af en restaurering udført 1920-21 under ledelse af maler og billedhugger Johannes Kragh. Kragh havde udsmykket flere af de nyere københavnske kirker og medvirket ved udførelsen af kalkmalerierne i Viborg Domkirke under Joakim Skovgaard. I Kirkeby nyindrettede han koret i en nyromansk stil, der også rummede inspiration fra skønvirkebevægelsen. Østvæggen er udfyldt af et kalkmaleri af Bebudelsen, alterbordet har forbillede i det romanske alterbord i Tømmerby Kirke, og over det er et sandstensrelief af Korslammet. Også den korsformede gulvmosaik, østvinduets glasmaleri og alterskranken skyldes Johannes Kragh, ligesom en prædikestol, der siden 1986 henligger på loftet. Den nuværende runde prædikestol er fra o. 1825. 

Husaltertavlen fra Stenstrup

I Nationalmuseet findes en fornem husaltertavle fra o. 1560. Den har oprindelig tilhørt rigsråd og admiral Herluf Trolle og hustru Birgitte Gøye, hvis portrætter, våbenskjolde og valgsprog er malet på fløjene. Selve den lille altertavle med tre relieffer af alabast er udført i Mechelen i Antwerpen og importeret til Danmark. Tavlen er næppe skænket til Stenstrup Kirke af ægteparret selv. Men den kan muligvis være kommet til kirken via en forbindelse mellem Birgitte Gøye og ægteparret Christian Friis og Mette Hardenberg, der ejede hovedgården Skjoldemose i Stenstrup Sogn. Den er omtalt i beskrivelser af kirken fra midten af 1700-tallet. I 1843 blev den indleveret til Nationalmuseet, hvor den nu er udstillet. Kirkens prædikestol fra 1600-01 er tilskrevet billedskærer Jens Asmussens værksted i Odense. 

Røgelseskar med runeindskrift

Fra både Ollerup, Stenstrup og den nedrevne middelalderkirke i Lunde er bevaret røgelseskar. Karrene stammer fra 1200-tallet. De har alle en indskrift med runer, der fortæller, at de er udført af bronzestøberen Jakob Rød, som havde sit værksted i Svendborg. Karrene er i dag udstillet på Nationalmuseet. Af inventargenstande fra Lundes gamle kirke er i øvrigt kun bevaret en klokke fra 1839 og en gravsten fra midten af 1700-tallet. Inventaret i den nuværende kirke er med enkelte undtagelser anskaffet i forbindelse med opførelsen af kirken 1852 og står med bemaling i rødt, gråt og brunt fra en hovedistandsættelse 1937. Altertavlen er fornyet 1939.