Kirkerne i Skårup, Tved, Egense, Øster Skerninge

Svendborg Amt, hæfte 17-18

265 sider, illustreret

Vejl. pris: kr. 210,00

ISBN 978-87-408-30129-3

Køb hæftet

Kirkerne i Skårup, Tved, Egense og Øster Skerninge

Bogen om de sydfynske landsbykirker i Skårup, Tved, Egense og Øster Skerninge er udgivet af Nationalmuseet i august 2018. Den indeholder fyldige beskrivelser af kirkernes bygningshistorie og inventar og er rigt illustreret.

Fire kampestenskirker

Kirkebygningerne i Skårup og Tved har gennemgået flere store udvidelser i senmiddelalderen, mens Egense og Øster Skerninge i dag fremstår enkle efter omfattende renoveringer i midten af 1800-tallet. De er alle kampestenskirker, og de to første har detaljer i frådsten. Begge er dekoreret med rundbuede blændinger på skibenes langmure, og Tved har en romansk ansigtskvader indmuret ved den blændede syddør.

Tilbygninger i hobetal

Alle fire romanske kirker blev i senmiddelalderen udvidet til langhuse med lige bredt kor og skib. I Skårup, som er blevet dendrokronologisk dateret, blev kirken først forlænget mod vest o. 1448, derefter blev koret udvidet o. 1482 og et vesttårn, en korsarm, et sakristi og et våbenhus blev tilføjet. I Tved blev der opført et vesttårn samt to markante korsarme, som i dag er indrettet som gravkapel og sakristi. Færre tilbygninger fik Egense og Øster Skerninge. De fik tilføjet tårn og våbenhus, mens Øster Skerninge derudover forlængedes mod vest. 

Kirkerne under Hvidkilde Gods

Egense og Øster Skerninge hørte under Hvidkilde Gods, og som godsets øvrige kirker blev de i 1800-tallet kraftigt renoveret. En gennemgående tendens ved istandsættelserne var, at kirkerne blev overpudset med cement ude og inde, så alle flader og kanter stod skarpt. Udvendigt er pudsen nu atter fjernet ved de beskrevne kirker. Indvendig blev kirker kalket med blå farve. I dag står Øster Skerninge med samme blå farve, idet man i 2002 valgte at genskabe kalkningen fra 1800-tallet. Denne farvesætning kendes fra flere af Hvidkildes kirker, eksempelvis også Sørup ved Svendborg.

Altertavler og døbefonte

Kun Skårup har stadig sin senmiddelalderlige altertavle, der rummer fem relieffer med scener fra lidelseshistorien. I Egense blev altertavlen fornyet i 1617, og i Tved skete det samme i 1703. Endelig har Øster Skerninge en helt moderne tavle i stærke farver, malet af den færøske maler Tórbjørn Olsen i 2003. Til gengæld har alle fire kirker bevaret deres romanske døbefont. I Skårup findes der endda to fonte, hvoraf den ene aldrig blev gjort færdig, men frem til 1950’erne fungerede som fod for den anden. I Egense er fonten signeret med runer af stenhuggeren Astred.

Rige på 1700-talsmalerier

Kirkerne i Skårup og Tved fremviser tilsammen en rigdom af 1700-tals malerier og stafferinger. I Tved er altertavlen fra 1703 udsmykket med fem motiver fra lidelsseshistorien, mens prædikestolen fra 1707 har malerier af bibelske personer. Begge dele er signeret af Odense-maleren Christian Philip Zachariassen Getreuer, der ellers kun kendes fra arbejder af håndværksmæsssig karakter i kirkerne i Odense by. Også et tidligere korgitter er prydet med malerier, formentlig fra o. 1718-20. Endelig har orgelpulpituret i Skårup fire sjældent bevarede malerier af musikanter med forskellige instrumenter fra midten af 1700-tallet.

Kirkerne og herregårdene

Skårup Kirke var nært tilknyttet til herregården Klingstrup, hvis ejere gennem tiden har skænket talrige gaver til kirken i form af bl.a. glasmalerier, altersølv, messehagler, herskabsstole og gravminder. Tved Kirke hørte under hovedgården Bjørnemose, der tilhørte Anna Beate Valkendorf og hendes to ægtemænd, Knud Urne og Erik Skeel, som stod bag de omfattende inventarfornyelser i 1700-tallets første årtier. De indrettede også søndre korsarm til gravkapel med et stort epitafium, der er udført som en næsten nøjagtig gentagelse af epitafiet i Ahlefeldts Kapel i Odense Domkirke, blot i sort- og hvidmalet træ i stedet for marmor. Kapellet er afskærmet fra kirken med et prægtigt smedejernsgitter.

 

Egense og Øster Skerninge lå under Hvidkilde. Særligt Egense blev som godsets hovedkirke tilgodeset med gaver, der bl.a. tæller den interessante prædikestol fra o. 1560 med karakteristiske reliefbuster, skænket af Eiler Rønnow og hustru Anne Krabbe. Parrets smukke gravsten findes i våbenhuset. Endelig ser man i Egense et eksempel på den brune egetræsstaffering af inventaret, der prægede kirkerne i anden halvdel af 1800-tallet, men sjældent er bevaret til i dag.