Estvad og Rønbjerg

Ringkøbing Amt, hefte 26

Anders C. Christensen, Birgitte Bøggild Johannsen

128 sider, rigt illustreret

Vejl. pris: kr. 175,00

ISBN 978-87-408-3033-0

Køb heftet

Kirkerne i Estvad og Rønbjerg

Danmarks Kirkers bog om kirkerne i Estvad og Rønbjerg udkom 31. oktober 2018. Udgivelsen er nummer 26 i rækken af beskrivelser af kirkerne i det gamle Ringkøbing Amt. De to kirker er beliggende sydvest for Skive og repræsenterer to middelalderlige byggeperioder: Estvad Kirke fra o. 1200, der er bygget af marksten og granitkvadre og Rønbjerg Kirke, der er en teglstensbygning fra 1400-tallet. 

Sjældne kalkmalerier fra romansk tid

I Estvad Kirke er der på triumfbuen og –væggen bevaret dele af en kalkmalet udsmykning, der stammer fra de første årtier af 1200-årene. I selve korbuen er Kain og Abels ofringer gengivet, og på triumfvæggen er – ret usædvanligt – vist en Nadverfremstilling. Af den ikke fuldstændigt bevarede dekoration ses den tronende Kristus på regnbuen over buens toppunkt og nord herfor fire apostle. På skibets nordvæg er bevaret en fremstilling af Maria med barnet, der er usædvanlig ved selve motivets placering i kirken. Som regel har hun sin plads på triumfvæggen nord for korbuen. 

Fornemt inventar

Kirkens inventar omfatter flere bemærkelsesværdige stykker. Fra samme tid som de ældste kalkmalerier er den sjældne alterkalk, og fra tiden o. 1300 stammer en kirkekiste og et røgelseskar. Mest iøjnefaldende er dog den senmiddelalderlige altertavle, et kvalitetsarbejde udført i den nordtyske mester Hans Brüggemanns værksted o. 1525-30. Tavlen, der har været udsat for flere restaureringer, viser i midtskabet en sammensat fremstilling af Begrædelsen og Begravelsen, der i sideskabene flankeres af de 12 apostle. Herunder er i predellaen placeret de 14 såkaldte Nødhjælpere, en kreds af kristne martyrer og helgener. 

En messehagel i sølv og silke

I en glasmontre i Estvad er endvidere fremvist kirkens broderede messehagel, der daterer sig til tiden o. 1700. Det fornemme stykke tekstil af rød silkesatin, der muligvis oprindelig har haft en anden og mere verdslig anvendelse, er fremstillet af silketråd i flere farver samt guld- og sølvtråd. På ryggen er påsat et sølvkors fra 1740’erne med den korsfæstede Kristus, hvorunder initialer for giverne, Johan Severin Bentzon og hustru, Frederikke Louise Glud. 

Kristi Lidelseshistorie på væggen

Den lidt mindre kirke i Rønbjerg afløste en ældre på stedet, hvis sogn er nævnt i en skriftlig kilde fra 1347. Fra denne forsvundne kirke stammer en træskåren figur af den tronende Maria med barnet, samt en mandlig helgen fra o. 1300-50, der begge nu opbevares i Nationalmuseet. I det indre er der på skibets nordvæg bevaret en kalkmalet frise, der oprindelig også forløb langs korets vægge. Udsmykningerne, der ved en indskrift over vinduet daterer sig til o. 1512, rummer bl.a. syv scener af Kristi lidelseshistorie. Mod vest, over kirkens indgangsdør er således vist Bønnen i Getsemane Have, og længst mod øst Korsfæstelsen. 

Læs kirkebeskrivelserne online

Estvad Kirke

Rønbjerg Kirke