Kauslunde, Vejlby, Strib, Røjleskov, Asperup

Odense Amt, hæfte 56-58

Lasse J. Bendtsen, Kirstin S. Eliasen et al.

Nationalmuseet 2023

340 sider,  rigt illustreret (de fleste fotos ved Arnold Mikkelsen)

Fem vestfynske kirker

Hæftet indleder udgivelsen af landsbykirkerne i Vends Herred nær Middelfart. I det gennemgås tre prægtige middelalderkirker, Kauslunde, Vejlby og Asperup, samt to kirker tegnet af arkitekten N. P. Jensen i årene 1910-14.

Udbyggede romanske kirker

Alle tre middelalderkirker, Kauslunde, Vejlby og Asperup er opført med et skib og smallere kor, Kauslunde og Asperup også med apsis. Alle tre fik en korforlængelse i senmiddelalderen. I Vejlby var det en korforlængelse i korets bredde, mens der i Kauslunde og Asperup blev planlagt korforlængelse i skibets bredde, således at kirkerne skulle fremtræde som langhuskirker. Det blev dog ikke tilfældet i nogen af dem, da man ved korforlængelsen i Kauslunde tog hensyn til det i koret tidligere opførte hvælv og det på nordsiden af koret opførte sakristi. Løsningen blev derfor kun en flytning af det oprindelig kors sydmur ud i flugt med forlængelsen, og koret opretholdt den højde, det havde fået ved første ombygning. mHeller ikke i Asperup fuldførtes planerne, da det oprindelige kors bredde opretholdtes.

 

Alle tre middelalderlige kirker har også fornemme tårne med de for Fyns karakteristiske kirketårnes fornemme facadeblændinger.

Claus Bergs Værksted

Kirkerne er rige på inventar og rummer gode eksempler på fynske snedker- og billedskærerværksteders formåen i 1500- og 1600-tallet.

 

Korbuekrucifikserne i Asperup og Vejlby er udgået fra Claus Bergs værksted i Odense i 1510'erne. Det samme gælder den bemærkelsesværdige, malede altertavle i Vejlby. Den fremviser en i dansk sammenhæng enestående malet Golgatascene, hvis nærmeste paralleller findes i Hamburg.

 

Maleriet er signeret af Peder Maler og Iver Pedersen Maler. Hidtil har man opfattet det som navnene på "Claus Bergs malere". I forbindelse med kirkeværkets undersøgelser viser de sig nu at være noget yngre tilhørende de malere, der "opfriskede" tavlen 1731: Iver Pedersen (1740) fra Faaborg og hans søn Peder Iversen (1769).

 

Dermed er Fyn blevet et senmiddelalderligt malerværksted fattigere, mens altertavlens relation til Claus Bergs værksted står stærkere.

Fynsk barok fra Odense og Middelfart

I 1500-tallets sidste årtier leverede Knud Snedker i Middelfart bl.a. prædikestole til Asperup (1580) og Kauslunde (1590). Sidstnævnte står endnu som et eksempel på hans simple, men charmerende stil, mens Asperupstolen er stærkt ombygget 1646 af billedskærer Anders Mortensen fra Odense. Han opdaterede dens arkitektoniske udtryk og forsynede den med detaljerede billedrelieffer af hyrdernes rejse til Betlehem. Få år senere anskaffede Asperup Kirke også en altertavle fra Anders Mortensen. Dens snosøjler og frifigurer indrammer nu et maleri fra 1974 af Sven Havsteen-Mikkelsen, mens et genbrugt, sengotisk korsfæstelsesrelief pryder topfeltet. Altertavlen i Kauslunde er formentlig fra 1650'erne og udført af et værksted i Middelfart. Den har ligeledes et nyt maleri, udført 1968 af Lisbeth Andersen.

Skovsbos kapel og vejsidekors

Som de fleste andre landsbykirker kom Kauslunde, Vejby og Asperup på private hænder i anden halvdel af 1600-tallet. Tidligst skete det for Vejlby, der 1658 blev underlagt sognets nyoprettede hovedgård Billeshave. Kirkens ejere opsatte o. 1680 et herskabspulpitur, en lille privat loge i koret, hævet over almuen. Det kendes nu kun gennem bygningsarkæologiske spor. Derimod er kirkeejernes gravkapel fra 1680'erne bevaret. I nordenden står to stensarkofager fra 1784, mens kapellets ældre kister i 1800-tallet blev fjernet for at gøre plads til flere kirkebænke. Alle tre kirker har gennemgået hovedistandsættelser efter de overgik til selveje i begyndelsen af 1900-tallet. Således forestod arkitekt Thomas Havning 1926 en istandsættelse af Asperup, Han satte ikke mindst sit præg med den nybarokke orgelfacade.